Object
Deze algemene voorwaarden definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van de reservering op afstand van diensten aangeboden door ons etablissement, waarvan de contactgegevens zijn gespecificeerd in dit reserveringsbevestigingsdocument. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en de opvolging van de reservering tussen de contractpartijen. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief dat toegankelijk is op ons reserveringsplatform. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen die online worden gemaakt, via ons reserveringsplatform.

Reservering
De klant kiest de diensten die op ons boekingsplatform worden aangeboden.Hij erkent de aard, bestemming en boekingsmethoden van de beschikbare diensten op ons boekingsplatform te hebben gelezen en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat onze aansprakelijkheid in dit verband niet kan worden ingeroepen. De reservering wordt aan het einde van het reserveringsproces geacht door de klant te zijn geaccepteerd. Aankomst: De klant moet aankomen op de aangegeven dag en op het tijdstip vermeld in dit contract. In geval van late aankomst (meer dan 1 uur) of vertraging, dient de klant de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen.
Dit contract wordt opgesteld voor een bepaald aantal personen. Als het aantal klanten dit aantal overschrijdt, kan de vestiging de extra klanten weigeren.Deze weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of beëindiging van het contract op initiatief van de vestiging, zodat in geval van vertrek van een aantal klanten dat groter is dan het aantal geweigerde, geen terugbetaling kan worden overwogen.

Boekingsproces
Reserveringen gemaakt door de klant worden gemaakt via het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op ons reserveringsplatform. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant stemt ermee in om, voorafgaand aan een reservering, de gevraagde informatie op de voucher of de reserveringsaanvraag in te vullen. De klant bevestigt de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de verstrekte informatie.Na de definitieve keuze van de te reserveren diensten, omvat de reserveringsprocedure met name de invoer van de bankkaart in geval van een garantie- of vooruitbetalingsverzoek, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van de gereserveerde vóór de validatie van de reservering en ten slotte de validatie van de reservering door de klant.

Bevestiging van ontvangst van de reservering
Ons reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door onverwijld een e-mail te sturen. In het geval van online boeking geeft de ontvangstbevestiging van de reservering per e-mail een overzicht van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering , informatie met betrekking tot de klantenservice, evenals het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant zijn klachten kan indienen.
Verblijfsduur :de klant die dit contract voor bepaalde tijd heeft ondertekend, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om aan het einde van het verblijf in de lokalen te blijven.
Als het verblijf wordt verkort, blijft de totale prijs van de reservering bij het etablissement. Er vindt geen restitutie plaats.

Annulering of wijziging door de klant
De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12° van het consumentenwetboek, dat hij niet beschikt over het herroepingsrecht voorzien in artikel L. 121-21 van het consumentenwetboek. De verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief specificeren de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering. Reserveringen met vooruitbetaling kunnen niet worden gewijzigd en/of geannuleerd. De betaalde borg wordt niet gerestitueerd. In dit geval wordt het vermeld in de verkoopvoorwaarden van het tarief.Wanneer de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief dit toestaan, moet de annulering van de reservering rechtstreeks per aangetekende brief of e-mail worden gedaan aan het etablissement, waarvan de contactgegevens zijn vermeld op de bevestiging van de reservering die per e-mail is verzonden . Alle reserveringen zijn nominatief en mogen in geen geval gratis of tegen betaling worden overgedragen aan een derde partij.
ANNULERINGSVOORWAARDEN IN VERBAND MET DE GEZONDHEIDSCRISIS (COVID 19)
In het geval van een officiële reisbeperking die het verblijf onmogelijk maakt op de data voorzien in dit contract: de borg zal worden terugbetaald op eenvoudig verzoek of behouden met een uitstel van het verblijf binnen de limiet van 12 maanden vanaf de voorziene datum en volgens naar beschikbaarheid.

Verbruik van de dienst
De klant is aansprakelijk voor alle door hem veroorzaakte schade. Het is verplicht om voor deze verschillende risico's verzekerd te zijn door een soort resortverzekering.Vraag ernaar bij uw gebruikelijke verzekeringsmaatschappij en controleer of uw multirisicowoningcontract een verlenging voor vakantieverhuur bevat. Anders is het raadzaam om een vakantieverzekering af te sluiten.
Geen eten of koelers zijn toegestaan in de kamers.
In toepassing van de geldende reglementering kan de klant gevraagd worden om bij aankomst een politieformulier in te vullen. Hiervoor zal de klant gevraagd worden om een identiteitsbewijs te tonen om na te gaan of hij het politieformulier al dan niet moet invullen.
Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde, zal het etablissement ertoe brengen de klant te verzoeken het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en/of zonder enige terugbetaling indien de betaling reeds is gedaan.
De klant verbindt zich ertoe het rustige karakter van de lokalen te respecteren en er gebruik van te maken in overeenstemming met hun bestemming. Hij verbindt zich ertoe de kamers in goede staat terug te bezorgen.

Honden alleen toegestaan in de kamer "Le Cottage" met voorafgaande toestemming van het etablissement

De klant gaat ermee akkoord dat zijn dier het vredige karakter van de plaats niet verstoort (geluidsoverlast, enz.). De klant verbindt zich ertoe om op eenvoudig verzoek van het etablissement financiële verantwoordelijkheid te nemen voor alle schade die aan het einde van zijn verblijf wordt geconstateerd. Bij niet-naleving van deze clausule door de klant kan de eigenaar de dieren weigeren. Deze weigering kan op geen enkele manier worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van de klant geen terugbetaling kan worden overwogen.
Dieren die in de "Le Cottage"-kamer worden geaccepteerd, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van hun eigenaar. In de tuinen moeten ze aan de lijn worden gehouden. Ze moeten ook gedekt zijn door uw verzekering om aan de inrichting te worden verstrekt.
Huisdieren die worden geaccepteerd in de kamer "Le Cottage" zijn niet toegestaan in onze hoofdvestiging.
Door een reservering te maken, aanvaardt en verbindt de klant zich ertoe het huishoudelijk reglement van het etablissement te respecteren. Bij niet-naleving door de klant van een van de bepalingen van genoemd reglement is het etablissement verplicht de klant uit te nodigen het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en of zonder enige terugbetaling indien reeds een betaling heeft plaatsgevonden. .

Verantwoordelijkheid
De foto's die op ons boekingsplatform worden gepresenteerd, zijn niet contractueel. Zelfs als alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische afbeeldingen en de teksten die zijn gereproduceerd om de gepresenteerde etablissementen te illustreren een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten, kunnen er variaties optreden tussen het tijdstip van de reservering en de dag van de reservering verbruik van de dienst. Het etablissement kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet of slecht uitvoeren van de diensten die tijdens de reservering en tijdens het verblijf worden verstrekt.Het etablissement kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de reservering in geval van overmacht, te wijten aan een derde partij, te wijten aan de klant, in het bijzonder de onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, onmogelijkheid van toegang tot de website , externe inbraak, computervirussen of in geval van vooruitbetaling die niet is goedgekeurd door de bank van de drager. Elke reservering of betaling die onregelmatig, ondoeltreffend, onvolledig of frauduleus is om een reden die aan de klant kan worden toegeschreven, zal resulteren in de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd eventuele burgerlijke of strafrechtelijke stappen tegen deze laatste.

Klachten
Klachten met betrekking tot het niet of slecht uitvoeren van de gereserveerde diensten moeten, op straffe van uitsluiting, vóór de datum van vertrek uit het etablissement schriftelijk onder onze aandacht worden gebracht.

Prijs
De prijzen met betrekking tot de reservering van diensten worden voor en tijdens de reservering aangegeven.De prijzen worden aan de klant bevestigd voor het bedrag inclusief belasting, in de commerciële valuta van het etablissement, en zijn alleen geldig voor de duur die op het boekingsplatform wordt aangegeven. Als de afschrijving bij de vestiging wordt gedaan in een andere valuta dan de valuta die op de reservering is bevestigd, zijn de wisselkosten voor rekening van de klant. Alle reserveringen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in de lokale munteenheid van het etablissement, behalve voor speciale bepalingen die ter plaatse worden vermeld. Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform, zijn aanvullende diensten niet bij de prijs inbegrepen. Belastingen (plaatselijke belastingen, toeristenbelasting, enz.) indien van toepassing, vermeld op de tarievenpagina, dienen ter plaatse bij het etablissement te worden betaald. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging in het btw-tarief wordt automatisch doorberekend aan de prijzen vermeld op de factuurdatum.Elke wijziging of invoering van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen die door de bevoegde autoriteiten worden opgelegd, wordt automatisch doorberekend aan de prijzen vermeld op de factuurdatum.

Betaling
De klant deelt zijn bankgegevens mee als garantie van de reservering, behoudens voorwaarden of speciale tarieven, per kredietkaart of privébankkaart (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club... volgens de mogelijkheden aangeboden door het reserveringsplatform van het etablissement. ) door direct in het daarvoor bestemde gebied (beveiligde toegang door SSL-codering), het kaartnummer, zonder spaties tussen de cijfers, en de geldigheidsdatum ervan aan te geven (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn op het moment van het verbruik van de dienst) en het visuele cryptogram. Hij moet zich bij het etablissement melden met de creditcard waarmee hij de reservering kon garanderen.De afschrijving van de betaling gebeurt in de vestiging tijdens het verblijf, behalve in het geval van voorwaarden of speciale tarieven waarbij de volledige of gedeeltelijke afschrijving van de betaling tijdens de reservering wordt gedaan. Deze vooruitbetaling wordt een borg genoemd. In het geval van een no-show (reservering niet geannuleerd - klant niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd met een creditcard, zal het etablissement de klant forfaitair het bedrag afschrijven dat is vermeld in de algemene voorwaarden en bijzondere verkoopvoorwaarden. Het etablissement heeft elloha.com/stripe.com gekozen om online betalingen met creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. Er kan een weigering van de betaalkaart zijn om verschillende redenen: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, invoerfout... In geval van een probleem moet de klant contact opnemen met zijn bank enerzijds, de vestiging anderzijds hand om zijn reservering en zijn betalingswijze te bevestigen.In het geval van een tarief dat onderhevig is aan online vooruitbetaling, wordt het vooruitbetaalde bedrag, de aanbetaling, gedebiteerd op het moment van boeking. Sommige vestigingen kunnen facturen/aantekeningen elektronisch aanmaken, het originele dossier is gewaarmerkt en online beschikbaar op het door de vestiging opgegeven internetadres.

Respect voor privacy
De klant wordt op elk van de formulieren voor het verzamelen van persoonsgegevens geïnformeerd over het verplichte of optionele karakter van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk. De verwerkte informatie is bestemd voor de vestigingen, elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (en in het bijzonder online betalingsdienstaanbieders). De klant machtigt elloha.com om zijn persoonlijke gegevens aan derden mee te delen op voorwaarde dat dergelijke communicatie verenigbaar blijkt te zijn met de uitvoering van de operaties die op elloha.com rusten onder deze algemene voorwaarden en in verband met de persoonlijke gegevens van het Handvest voor de bescherming van de klant.Met name bij online betaling moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider stripe.com worden doorgegeven aan de bank van de vestiging, voor de uitvoering van het reserveringscontract. De klant wordt erop gewezen dat deze gegevensoverdracht daarom kan plaatsvinden in het buitenland dat geen adequate bescherming van persoonsgegevens heeft in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De klant gaat echter akkoord met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Constellation SAS / Stripe.com heeft zich in hun professionele hoedanigheid tegenover de vestiging verplicht om alle beveiligings- en gegevensvertrouwelijkheidsmaatregelen te nemen voor genoemde gegevensoverdrachten.

verdrag van bewijs
De invoer van de vereiste bankgegevens, evenals de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en de voucher of de reserveringsaanvraag, vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening.De geautomatiseerde gegevens die worden bewaard in de computersystemen van elloha.com. worden bewaard onder redelijke veiligheidsvoorwaarden en worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres is geregistreerd op het moment van boeking.

overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de partijen die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en die de klant of de vestiging verhindert om alle of een deel van de verplichtingen voorzien in het contract na te komen. Worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen die gewoonlijk worden erkend door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en tribunalen. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de kosten van de daaruit voortvloeiende kosten draagt.

Geschil
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende transacties zijn uitsluitend onderworpen aan het Franse recht.
Alleen de Franse versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden is authentiek , de andere versies worden ter informatie verstrekt met behulp van automatische software.
Elke klacht met betrekking tot de beschrijving op het moment van boeking moet, op straffe van uitsluiting, vóór de vertrekdatum schriftelijk onder de aandacht van het etablissement worden gebracht.

geheel
Deze algemene verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant gereserveerde tarief en de voucher of de reserveringsaanvraag drukken alle verplichtingen van de partijen uit. Geen enkele door de klant meegedeelde algemene of specifieke voorwaarde kan in deze algemene voorwaarden worden opgenomen.De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in aflopende volgorde van prioriteit, de voucher of de reserveringsaanvraag (inclusief de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen het boekingsformulier en de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen die op het boekingsformulier staan als enige van toepassing op de betreffende verplichting. Deze algemene verkoopvoorwaarden via internet kunnen te allen tijde door de vestiging worden gewijzigd en/of aangevuld. In dat geval wordt de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet door de vestiging online gezet. Zodra deze op internet is geplaatst, zijn de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet automatisch van toepassing op alle klanten.